Status for October 20, 2008

Advertisements

3 Comments »

  1. Vô Ưu Said:

    kaka. đồng loạt status, những kẻ cô đơn , cô độc và cô hồn.hahha

  2. bây rãnh quá hén bây!
    thíu Zoo band là sao hè?
    đúng lí ra phải có Gà và Mèo nữa mới đúng!!!!

  3. sak, 😀


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: